ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
พระราชบัญญัติโบราณสถาน ฯ และระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

      

คู๋มือการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 78)

      

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (โรคโควิด-19)

      

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ....ฯ

      

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

      

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562

      

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

      

Info สรุปสาระสำคัญกฎหมายจัดตั้ง อปท. รวม 5 ฉบับ

      

พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

      

12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์