ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
ขอเชิญชวนร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

ป้ายเชิญชวน ลด ละ เลิก เหล้า เข้าพรรษา ประจำปี 2565

     

รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้อายุในเขตตำบลทุ่งฮั้้ว ปีงบประมาณ 2564

     

ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบจ.ลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการในการกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2565

     

ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานรัฐ

     

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

     

ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ

     

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.

     

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์