ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
ประกวดราคาจ่้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งฮั้วพัฒนา หมุ่ 11 - บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 8

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 63

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เรื่อง การขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2562

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เรื่อง การตกลงราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร เสริมผิวจราจรแอสฟัล์ติกคอนกรีต บ้านบนทุ่ง หมู่ 9

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างฝาย คสล.แกนดนิ ทุ่งเก๊าหลอด บ้านทุ่งวังทอง หมู่ที่ 12

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เรื่อง การตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกันทา (ซอย3) หมู่ 7

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เรื่อง การตกลงราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านวังมน หมู่ที่ 5

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เรื่อง การตกลงราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 4

     

12 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์