ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

      

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

      

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

สื่อการเรียนรู้ "แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

      ขอเชิญชวน ผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ได้เรียนรู้สื่อจาก สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงานพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ได้จัดพิมพ์เอกสารวิชาการภายใต้ชื่อ "แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  ได้ที่ http://ggde.nacc.go.th

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

      

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ปี 2564

      

มาตรการในการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว

      

มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

      

12 3
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์