ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งฮั้ว ประจำปี 2565

     

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายสุทัศน์  ยวนตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งฮั้ว กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยทีมบริหาร และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งฮั้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ตลอดจนได้รับเชิญบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งฮั้ว เป็นวิทยากรในการบรรยายทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ


โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนในสถานศึกษา ประจำปี 2565

     

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายสุทัศน์  ยวนตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา (การป้องกันอัคคีภัย,การป้องกันเด็กจมน้ำ,การป้องกันเด็กติดในรถยนต์,การซ้อมหลบภัยแผ่นดินไหว,การทำ CPR การฟื้นคืนชีพการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยทีมบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งฮั้ว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งฮั้ว เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมได้รับเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ เป็นวิทยากรตลอดการจัดกิจกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว


โครงการอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

วันที่ 20 กันยายน 2565  นายสุทัศน์  ยวนตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพ อปพร. (ฝึกอบรมทบทวน อปพร. และการระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยทีมบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว และสมาชิก อปพร.ตำบลทุ่งฮั้ว ได้เข้าร่วมในกิจกรรมโดยได้รับเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ เป็นวิทยากรตลอดการจัดกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิง รถน้ำ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ณ ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว


กิจกรรมเข้าร่วมโครงการนายอำเภอพาเข้าวัด ฟังธรรม

     

วันที่ 10 กันยายน 2565  นายสุทัศน์  ยวนตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว พร้อมด้วยทีมบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และกำนันตำบลทุ่งฮั้ว ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่ตำบลทุ่งฮั้ว และหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมกับประชาชนตำบลทุ่งฮั้ว ได้เข้าร่วมโครงการนายอำเภอพาเข้าวัด ฟังธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ณ วัดพระเกิด หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลทุ่งฮั้ว ประจำปี พ.ศ.2565

     

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 นายสุทัศน์ ยวนตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว พร้อมด้วยทีมบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และกำนันตำบลทุ่งฮั้ว ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่ตำบลทุ่งฮั้ว และหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมกับประชาชนตำบลทุ่งฮั้ว เนื่องในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลทุ่งฮั้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการนี้ได้รับเกียรติจากปลัดพิพัฒน์ วิลาวัลย์ ปลัดอำเภอ ผู้ประสานงานประจำตำบลทุ่งฮั้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

     

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยนายสุทัศน์  ยวนตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว พร้อมด้วยทีมบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ หมู่บ้าน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งฮั้ว และโรงพยาบาลวังเหนือ ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ต่อผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีผู้เข้าร่วมนำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว และปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วยกันทา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์