งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไปภูมิประเทศในเขตความรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว

เป็นพื้นราบล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ป่าไม้และภูเขา มีแม่น้ำวังไหลผ่านกลางท้องที่ตำบลทุ่งฮั้ว มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓๑.๔๖   ตารางกิโลเมตร   หรือ   ๘๒,๑๖๓   ไร่   มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   ๑๒   หมู่บ้าน 

อาณาเขตการติดต่อ

          - ทิศเหนือ        ติดกับตำบลวังแก้ว  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

          - ทิศใต้           ติดกับตำบลวังเหนือ และตำบลวังซ้าย  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

          - ทิศตะวันออก   ติดกับอำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

          - ทิศตะวันตก    ติดกับตำบลเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

ประชากร

           มีประชากรทั้งสิ้น  ,๗๐๔  คน   แยกเป็น ชาย  ,๙๑๐  คน   หญิง   ,๗๙๔   คน  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  ,๘๕๗   ครัวเรือน 

สภาพทางเศรษฐกิจ

          ประชากรในเขตองค์การบริการส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักรองลงมาอาชีพ  รับจ้างและอาชีพค้าขาย

สภาพสังคม

-  การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    แห่ง 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและอนุบาล    แห่ง 

          โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  (ขยายโอกาส ม..)    แห่ง  

-  สถาบันและองค์กรศาสนา
         วัด / สำนักสงฆ์    แห่ง
         ศาลเจ้า    แห่ง

-  การสาธารณสุข
         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งฮั้ว               แห่ง
         อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  ๑๐๐

-  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         สถานีตำรวจชุมชน                           แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

-  ป่าไม้ น้ำตก ป่าชุมชนและแหล่งดินดำ

 

โดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลทุ่งฮั้ว มีสภาพทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และภูเขามีแม่น้ำวังไหลผ่านกลางท้องที่ตำบลทุ่งฮั้ว  และประชากรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง มีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้หลายทางซึ่งเป็นเส้นทางสู่จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา ตลอดเป็นพื้นที่ทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ น้ำตกวังแก้ว น้ำตกวังทอง  และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่ชุมชน เช่น ถ้ำผาแดง พระธาตุผาดิน และวัดพระเกิด เป็นต้น

 
 
 
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว
infographics
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
otopลำปาง
จังหวัดลำปาง
สำนักงาน กพ.
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
www.doe.go.th
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
ไทยตำบล
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ร้องทุกข์
สสส
ททท
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบรายงานการประเมินมาตรฐาน อปท.
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์