ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว
“ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ประชา“
 
ภารกิจ (Mission)
       1. พัฒนาปรับปรุง ระบบบริการสาธารณะต่างๆและ โครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
       2. พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณะสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
       3. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
       4. ปรับปรุงระบบบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
       5. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
       6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

อำนาจหน้าที่ 
หน้าที่ ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 ดังนี้
   1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
   2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
         1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
         2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
         3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
         4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
         7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
         9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
   3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
         1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
         2) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
         3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
         4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
         5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
         6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
         7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
         8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
         9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน อบต.
         10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
         11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
         12) การท่องเที่ยว
         13) การผังเมือง
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 16 ดังนี้
         1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
         2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
         3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
         4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
         5) การสาธารณูปการ
         6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
         7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
         8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
         9) การจัดการศึกษา
         10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ดอยโอกาส
         11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
         12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
         13) การจัดให้มีและการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
         14) การส่งเสริมกีฬา
         15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
         16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
         17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
         18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
         19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
         20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
         21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
         22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
         23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
         24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         25) การผังเมือง
         26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
         27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
         28) การควบคุมอาคาร
         29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์