ตำบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชา 

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปภูมิประเทศในเขตความรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว

        เป็นพื้นราบล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ป่าไม้และภูเขา มีแม่น้ำวังไหลผ่านกลางท้องที่ตำบลทุ่งฮั้ว มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓๑.๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๘๒,๑๖๓ ไร่ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๑๒  หมู่บ้าน 

อาณาเขตการติดต่อ
   - ทิศเหนือ ติดกับตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
   - ทิศใต้ ติดกับตำบลวังเหนือ และตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
   - ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
   - ทิศตะวันตก ติดกับตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประชากร
        มีประชากรทั้งสิ้น ๕,๗๐๔ คน  แยกเป็น ชาย ๒,๙๑๐ คน  หญิง  ๒,๗๙๔  คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๘๕๗  ครัวเรือน 

สภาพทางเศรษฐกิจ
        ประชากรในเขตองค์การบริการส่วนตำบลทุ่งฮั้ว ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักรองลงมาอาชีพ รับจ้างและอาชีพค้าขาย

สภาพสังคม
- การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและอนุบาล ๔ แห่ง 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส ม.๑ – ม.๓) ๑ แห่ง 
- สถาบันและองค์กรศาสนา
   วัด / สำนักสงฆ์ ๙ แห่ง
   ศาลเจ้า ๒ แห่ง
- การสาธารณสุข
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งฮั้ว  ๑  แห่ง 
   อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   สถานีตำรวจชุมชน ๑ แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าไม้ น้ำตก ป่าชุมชนและแหล่งดินดำ
 
        โดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลทุ่งฮั้ว มีสภาพทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และภูเขามีแม่น้ำวังไหลผ่านกลางท้องที่ตำบลทุ่งฮั้ว และประชากรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง มีเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้หลายทางซึ่งเป็นเส้นทางสู่จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา ตลอดเป็นพื้นที่ทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ น้ำตกวังแก้ว น้ำตกวังทอง และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่ชุมชน เช่น ถ้ำผาแดง พระธาตุผาดิน และวัดพระเกิด เป็นต้น
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
Untitled-1
ทุ่งฮั้ว
facebook อบต.ทุ่งฮั้ว
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
aec
คลังข่าวมหาดไทย
bangkokidea
สำนักงาน กพ.
จังหวัดลำปาง
otopลำปาง
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุณหภูมิจังหวัดลำปาง
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ไทยตำบล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
www.doe.go.th
สสส
ร้องทุกข์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ททท
๑๓ ฟอนท์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์